نمایش یک نتیجه

آموزش پرنده – شامل فیلم ها و دوره های آموزش و تربیت انواع پرنده از جمله آموزش طوطی، آموزش های انواع پرندگان سخن گو و نگهداری و پرورش پرندگان