Showing 1–12 of 160 results

کارگاه آموزشی فروشگاه بازه ارائه دهنده تخصصی ترین دوره های آموزشی کارگاهی و سمینارهای علمی، هنری، فنی و تخصصی برای تمامی دانشجویان و هنرجویان و افرادی که به دنبال آموختن حرفه و تخصصی جدید می باشند.

کارگاه های آموزشی

۲۴ پروژه کار با چوب در خانه

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان