Showing 1–12 of 152 results

کارگاه آموزشی فروشگاه بازه ارائه دهنده تخصصی ترین دوره های آموزشی کارگاهی و سمینارهای علمی، هنری، فنی و تخصصی برای تمامی دانشجویان و هنرجویان و افرادی که به دنبال آموختن حرفه و تخصصی جدید می باشند.

کارگاه های آموزشی

۲۴ پروژه کار با چوب در خانه

۱۲,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش پرداخت دستی چوب

۱۲,۰۰۰ تومان