آثار نقاشی برایان انو

۱۴,۰۰۰ تومان

منظور از 77 میلیون نقاشی – تعداد حالات ترکیبی است که توسط این نرم افزار تولید شده و هر دفعه اثری جدید را به شما نمایش می دهد. هنرمندان این اثر را ناشی از روح موسیقی و نور در برایان انو می دانند.