آموزش تنیس با نیک بولتری

۸,۵۰۰ تومان

مجموعه 8 ساعت فیلم آموزشی تنیس توسط Nick Bollettieri یکی از مربیان مشهور در ورزش تنیس!