آموزش جوشکاری قوس الکتریکی

۱۲,۰۰۰ تومان

در این نوع روش جوشکاری از برق به عنوان ایجاد کننده قوس الکتریکی و ایجاد حرارت و در نهایت ذوب الکترود و انجام عمل جوشکاری استفاده می شود.