آموزش مافیلیندو سیلات از ریکی توکی

۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش مافیلیندو سیلات از ریکی توکی به بررسی و آموزش تکنیک های سبک سیلات ابداع شده توسط دن اینوسانتو میپردازد