آموزش کمک های اولیه و امداد حرفه ای برای همه

۲۹,۰۰۰ تومان

در زندگی وقوع حوادث ناگوار که منجر به جراحات و صدمات جسمانی شوند انکار ناپذیر است. آیا شما خود را برای اینگونه حوادث آماده ساخته اید؟ در این مجموعه فیلمها مراقبت ها و راهکارهایی برای رسیدگی به فرد مجروح تا رسیدن فرد متخصص به شما آموزش داده میشود.