آموزش ارتباطات رفتاری در رهبری و فروش

۹۰,۰۰۰ تومان

ارتباطات رفتاری در رهبری و فروش – جوزف ریگیو شامل آموزش های روانشناسانه و رفتارشناسی در امر فروش و رهبری می باشد که توسط دکتر جوزف ریگیو در بیش از 10 ساعت سمینار آموزشی ارائه می شود. این مجموعه محصول سال 2013 می باشد.