دفاع شخصی در درگیری های خیابانی : سری سلاح

۱۴,۰۰۰ تومان

دفاع شخصی در درگیری های خیابانی : روش استفاده و دفاع در برابر سلاح های سرد و گرم در مبارزات خیابانی واقعی