قدرت مذاکره – ونسا ون ادواردز

۱۰,۰۰۰ تومان

آموزش اصول و قوانین مذاکره و روش های انجام یک مذاکره موفق