نقاشی کودک با رنگ روغن از لیلیه دال – پرتره کودک

۱۲,۰۰۰ تومان

نقاشی رنگ روغن از لیلیه دال، پس از چند هفته فیلم برداری، این فیلم آموزشی سعی کرده تکنیک نقاشی رنگ روغن استاد فرانسوی بوگوئرو را به تصویر بکشد. او شما از از اولین مرحله این تکنیک تا آخرین قسمت آن راهنمای می کند.